IBEPE- Opracowania z zakresu ochrony przecipożarowej

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem stanowi kompendium wiedzy o stanowisku pracy, na którym może wytworzyć się atmosfera wybuchowa.

Dokument całościowo opisuje rodzaj zagrożeń oraz metody przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Wymagania prawne opracowania

Jest dokumentem, którego opracowanie wymagane jest przepisami z zakresu BHP – „Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej”

Zawartość opracowania

Informacje wstępne:

 • oświadczenia pracodawcy,
 • wykaz pojęć technicznych

Informacje szczegółowe:

 • opis procesu i miejsca pracy,
 • charakterystyka substancji mogących stwarzać zagrożenie wybuchem,
 • wykaz stref wraz z identyfikowanymi źródłami zapłonu,
 • opis stosowanych środków ochronnych.
 • ocenę ryzyka na stanowisku pracy,
 • scenariusze wybuchu atmosfery wybuchowej
 • potencjalne skutki wybuchu,
 • środki techniczne i proceduralne zapobiegające wybuchowi i zmniejszającej jego skutki.

Załączniki:

 • rysunki usytuowania stref zagrożonych wybuchem,
 • wzory protokołów dopuszczenia prac w atmosferze potencjalnie wybuchowej

Aktualizacja

Aktualizacja obligatoryjna w przypadku gdy miejsce pracy, znajdujące się w nim urządzenia lub sposób organizacji pracy uległy zmianie mogącej mieć wpływ na wynik oceny ryzyka wybuchu.

Formularz wyceny Oceny zagrożenia wybuchem