IBEPE- Opracowania z zakresu ochrony przecipożarowej

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Budynku jest dokumentem stworzonym na potrzeby właściciela i użytkowników budynku oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Dzięki merytorycznej zawartości opracowania właściciel budynku dowiaduje się o wymogach prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywających na jego osobie. Użytkownicy budynku dowiedzą się jakie procedury obowiązują w czasie pożaru. Jak mają się zachować oraz jak bezpiecznie się ewakuować. Dzięki czytelnie opracowanym rysunkom budynku strażacy podejmą odpowiednie decyzje podczas akcji ratowniczo gaśniczej. Plany budynku można dodatkowo wykorzystać na potrzeby planów ewakuacyjnych umieszczając schematy ewakuacji na drogach ewakuacyjnych.

Wymagania prawne opracowania

Dokument wymagany jest Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Odpowiednio opracowana instrukcja pozwoli nie tylko na spełnienie wymogu prawego ale również poprawi znacząco poziom bezpieczeństwa w obiekcie. Osobą odpowiedzialną za opracowanie dokumentu a następnie za jego wdrożenie jest właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu. Instrukcja wymagana jest w budynkach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego (np.hotele), produkcyjnych, magazynowych pod warunkiem, że kubatura budynku przekracza 1000m³ oraz w budynkach inwentarskich przy kubaturze powyżej 1500 m³. Wymagana jest także we wszystkich budynkach gdzie występuje strefa zagrożenia wybuchem.

Zawartość opracowania

Dokument ten zawiera następujące dane:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające
  z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem

 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym
  i czynnościom konserwacyjnym

 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia

 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane

 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania

 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji

 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami
 • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego,
  z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
  • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
  • odległości od obiektów sąsiadujących,
  • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
  • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej
   lub w strefach pożarowych,
  • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji
   i w poszczególnych pomieszczeniach,
  • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
  • podziału obiektu na strefy pożarowe,
  • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
  • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
  • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
  • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
 • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Aktualizacja

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego musi być poddana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Formularz wyceny