IBEPE- Opracowania z zakresu ochrony przecipożarowej

Ocena zagrożenia wybuchem stanowi wstęp do opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

W pierwszej fazie analizie poddawane są substancje palne wykorzystywane w procesie. Pomieszczenie związane ze stanowiskiem pracy kategoryzowane jest względem przyrostu ciśnienia na skutek potencjalnego wybuchu. Ponadto należy wyznaczyć strefy zagrożenia wybuchem. Opracowane zostają scenariusze emisji substancji. W celu wykonania opracowania niezbędna jest wizja lokalna na stanowisku pracy.

Wymagania prawne opracowania

Ocena zagrożenia wybuchem jest dokumentem, którego opracowanie wymagane jest przepisami
z zakresu ochrony przeciwpożarowej – ”Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.” Jest to dokument, który należy sporządzić w przypadku gdy w obiektach i na terenach przyległych są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub gdzie takie materiały są magazynowane.

Zawartość opracowania

Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje:

  • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
  • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem 
  • opracowanie graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej stref zagrożenia wybuchem
  • wskazanie czynników mogących strefach zagrożenia wybuchem zainicjować zapłon

Formularz wyceny Oceny zagrożenia wybuchem